Miljøpolitikk

HMS/KS målsetting

Helse, miljø og sikkerhet er viktig for å sikre friske og tilfredse medarbeidere. Gode HMS-rutiner er også nødvendig med tanke på lovverk, omdømme og for å sørge for effektiv drift av selskapet.


HMS-arbeid er et prioritert område for Bjerklind Bygg.

Våre prinsipper i Bjerklind Bygg

Hovedmåletfor vårt HMS-arbeid er å sikre alle ansatte og underleverandører mot yrkesskader og psykososiale belastninger, samt å skape et arbeidsmiljø med vekt på motivasjon og trivsel. Grunnerkjennelsen i selskapets HMS-arbeid er at ingenting haster så mye at vi ikke kan gjøre det sikkert. Det er regelmessige vernerunder/inspeksjoner på alle byggeplasser for å sikre at forskrifter og påbud etterleves. 

 

Vår HMS-politikk

  • · Vårt mål er ingen ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skader på mennesker, miljø eller materiell.
  • Alle er ansvarlig for egen og andres sikkerhet.
  • Vårt slagord er at ingenting haster så mye at det ikke kan gjøres sikkert.
  • Vi skal forebygge skader og ulykker gjennom god planlegging og tilrettelegging. Risiko vurderinger og bruk av sikker jobbanalyser (SJA) skal bidra til dette.
  • Alle ansatte skal ha korrekt og tilstrekkelig opplæring i aktivitetene som skal utføres og i riktig bruk av verktøy og verneutstyr.
  • Bjerklind Bygg skal ha et arbeidsmiljø preget av trivsel, tillit, trygghet, tilhørighet og engasjement.
  • Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning gjennom kontinuerlig oppfølging av egen virksomhet. Bjerk-Lind Bygg er en Miljøfyrtårns bedrift.
  • HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen.
  • Alle RUG og avvik skal rapporteres og nødvendige tiltak iverksettes for å unngå fremtidige uønskede hendelser.


Årlig miljørapport kan oversendes på forespørsel.